Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna

Více

Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna byla tvořena v roce 2017 na mnoha participativních setkáních
i během desítek individuálních konzultací se zástupci odborné veřejnosti. Strategická část obsahující sekce Vize, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzazšímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány. První Akční plán je na období 2020-22.Shrnutí analytické části

Analytická část strategického plánování byla shrnuta do šesti tematických oblastí:

– Podmínky pro rozvoj kvality
– Kultura a vzdělávání
– Spolupráce a propojování
– Renomé
– Publikum
– Dostupnost a soužití

Kapitola je výstupem všech předchozích analytických kroků. Staví především na aktualizaci SWOT analýz Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně, které doplňuje závěry plynoucími z dalších podkladových materiálů:

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve městě Brně
Program rozvoje kultury ve městě Brně (pdf)
Kultura a kreativní odvětví v Brně – aktualizace SWOT analýz z Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně (pdf)
Evaluace Programu rozvoje kultury města Brna (pdf)
Přehled financování kultury městem Brnem v letech 2012-2016 (pdf)
Analýza transformace příspěvkových organizací (pdf)


Dokumenty ke stažení

Úvodní části a Shrnutí analytické části Strategie kultury a kreativních odvětví (pdf verze úvodních částí strategie rozeslaná k připomínkování 30. 3. 2017)

Vize a Shrnutí analytické části (pdf verze po zapracování připomínek v dubnu 2017:–
Strategická a programová část)


Strategická a programová část


Strategie kultury a kreativních odvětví byly tvořeny v roce 2017 na mnoha participativních setkáních i během desítek individuálních konzultací se zástupci odborné veřejnosti. Strategická část obsahující Vizi, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzaššímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány.

Veřejnosti byla Strategická a programová část dokumentu poskytnuta k připomínkám na konci září 2017. Se zapracovanými připomínkami byla předložena Komisi Rady města Brna pro kulturu, která dokument 18. 10. 2017 přijala a navrhla v něm drobná doplnění. Upravený dokument byl poté předložen poradě vedení města, kde bylo rozporováno opatření navrhující zřídit městskou nadaci pro podporu nezřizované kulturní scény po vzoru britských Art Councils a ekonomická rovina dokumentu. Porada vedení uložila dokument dopracovat. Další verze byla projednávána v orgánech města v prosinci 2017 a lednu 2018.


Jednotlivé verze Strategické a programové části SKKO

Strategická a programová část SKKO v 6.0 (schváleno Zastupitelstvem města Brna 15. 5. 2018)

Strategická a programová část SKKO v 5.3 (pro Zastupitelstvo města Brna – 15. 5. 2018)

Strategická a programová část SKKO v 5.2 (pro Radu města Brna – 27. 3. 2018)

Strategická a programová část SKKO v 5.1 (pro Poradu vedení města – 19. 3. 2018)

Strategická a programová část SKKO v 5.0 (pro Poradu vedení města – 23. 10. 2017)

Strategická a programová část SKKO v 4.0 (pro Komisi Rady města Brna pro kulturu
– 18. 10. 2017)

Zapracování připomínek ke Strategické a programové části SKKO

Strategická a programová část SKKO v 3.0 (k veřejnému připomínkování – září 2017)

Projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.