Akční plán 2021-2022

Více

Akční plán pro období 2021–2022, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna bylo možné připomínkovat do 11. 10. 2020. V následujících dnech všechny připomínky zpracoval Odbor kultury MMB a navrhl jejich případnou implementaci. Výsledná verze byla schválená Zastupitelstvem města Brna dne 8. 12. 2020.
Stav před připomínkováním

Strategie kultury a kreativních odvětví byla přijata Zastupitelstvem města Brna 15. 5. 2018. Ve Strategické části stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky k roku 2050. Programová část rozvedla cíle do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Nejnižším patrem strategie jsou akční plány vymezující specifické aktivity k naplnění opatření, priorit, cílů i samotné vize.

Následující stránky představují první akční plán na období 2020 – 2022. Obsahuje 29 aktivit sloučených do čtyř skupin:

Systém a koordinace
Mapování, data, aplikace
Infrastruktura
Akce

Tabulka uvádí pro každou aktivitu čísla opatření z programové části strategie, na které aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu bude zajišťovat Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti. Vedle průběžného monitoringu a hodnocení plnění jednotlivých aktivit, bude po uplynutí doby platnosti Akčního plánu č. 1 SKKO za období 2020–2022 zpracována Informativní zpráva o průběhu realizace, která bude předložena Radě města Brna.

Tato informativní zpráva bude obsahovat zejména:

– informace o realizaci jednotlivých aktivit a dílčích projektů;
-zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace.

V případě potřeby aktualizace bude dokument znovu podroben procesu schválení příslušnými orgány města a poté zveřejněn na internetových stránkách města.

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu

Seznam zkratek použitých v akčním plánu